Επιστροφές
Εάν ο επισκέπτης/χρήστης δεν μείνει ικανοποιημένος για οποιοδήποτε λόγο με την αγορά του, μπορεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων να τα επιστρέψει στην Εταιρεία με δικά του έξοδα, εφόσον έχει επικοινωνήσει με την Εταιρεία αναφέροντας την πλήρη επικοινωνία του και στοιχεία αγοράς, έχει συμπληρώσει τη σχετική φόρμα υπαναχώρησης (διατίθεται εδώ) και τα προϊόντα είναι ακριβώς όπως παραλήφθηκαν.

Σύμφωνα με το νόμο, επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εάν τα προϊόντα ήταν στην κατάσταση που παραλήφθηκαν, δηλαδή αν δεν είχαν ανοιχτεί ή η συσκευασία τους παραμένει άθικτη, εφόσον συνοδεύονται από σχετική απόδειξη ή τιμολόγιο.