Το άρθρο «Ανέβα επίπεδο με Nanobionic» κάνει αναφορά για την αποτελεσματικότητα των προϊόντων Nanobionic στις αθλητικές επιδόσεις.

Men’s Health | Ιάνουαριος 2016